Vergi ve Harç Tarifelerine Yeni Düzenleme

Bilindiği üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96’ncı maddesine göre Kanunda en az ve en çok hadleri gösterilen vergilerin tarifelerinin belediye meclislerince belirleneceğine dair hüküm Anayasa Mahkemesince (2010/62 E. 2011/175 K.) iptal edilmiş, Karar 19 Mayıs 2012 tarihli ve 28297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bunun üzerine 2464 sayılı Kanunun 96’ncı maddesinde değişikliğe gidilerek belediye gurupları itibariyle tarife belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.  Bakanlar Kurulunca alınan 2013/5585 sayılı Kararla 19/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeni tarifeler belirlenmiştir. Ancak, bu tarifenin gerek zaman bakımından uygulanması ve gerekse semtler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıklara duyarlı olmaması nedeniyle bazı yakınmalar gündeme gelmiştir.

18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı nüshasında yayımlanan 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıile 2013/5585 sayılı Karar yürürlükten kaldırılmış, maktu vergi ve harç tarifeleri yeniden düzenlenmiştir.

Kararnamenin ikinci maddesinde; maktu vergi ve harç miktarlarının birinci grup belediyelerde farklı oranlarda uygulanacağı özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre birinci grup belediyeler bakımından;

  • Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla büyükşehir sınırları içinde olan belediyeler için tamamı,
  • 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan belediyeler için %80’i;
  • 6360 sayılı Kanunla büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için %60’ı,
  • Diğer birinci grup belediyeler için %40’ının,

uygulanacağı görülmektedir.

Bu arada,  6525 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’nin 1 Mart 2014 tarihli ve 28928 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Bu Kanunun 5’inci maddesi ile 2464 sayılı Kanunun 96’ncı maddesinin (A) fıkrasına bir paragraf ile ayrıca geçici madde eklenmiştir.

Kanunun 96’ncı maddesinin (A) fıkrasına eklenen paragrafa göre; 2464 Kanunun 15, 21/III, 56, 60 ve 84/3’üncü maddelerinde yer alanmaktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir.

Kanuna eklenen geçici maddede ise, Kanunun 96’ncı maddesinde yapılan değişiklikler kapsamında Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar 2013 yılındaki uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan vergi ve harç tarifeleri uygulanacaktır.

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

Mevcut

Teklif

VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN TESPİTİ:   

MADDE 96 - A)
 Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.

VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN TESPİTİ:

MADDE 96 - A)
 Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.

Ancak, bu Kanunun 15,21/III, 56, 60 ve 84/3’üncü maddelerinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

GEÇİCİ MADDE 7- 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan bu Kanunun 15,21/III, 56, 60 ve 84/3’üncü maddelerinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96’ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.