MEVZUATLAR

2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eki Eylem Planı

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

2015-2017 Dönemi Yatırım Programları Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

6552 Sayılı Torba Kanuna İlişkin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Orta Vadeli Program (2015-2017)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Araç Muayenelerine Dair Tebliğ (Seri No:1)

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)

İşçilere 2014 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Ödeme Tarihleri Belirlendi

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

6360 Sayılı Kanuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

6552 Sayılı Kanun (Torba)

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Tahsis ve Devri Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik 14/08/2014 tarihli ve 29088 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir.

15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen pasaportların şekil ve muhtevalarının tespiti ile pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenmesine ait esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 14/08/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 10/08/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10/08/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Zorunlu sigortaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik 09/08/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik